Polityka Prywatności

17 sierpnia 2015

POLITYKA PRYWATNOŚCI
z dnia 01.09.2015 r.
Portalu Internetowego www.healthprogress.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu healthprogress.pl Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: C&D MEDIA LTD, 3 High Street, BH15 1AB Poole.

3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na adres: kontakt@healthprogress.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez healthprogress.pl

1. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
a) zawarcie umowy i jej prawidłowa realizacja,
b) cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
c) mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej.
2. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 4 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
a) imię i nazwisko;
b) adres zamieszkania (dane adresowe);
c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. b);
d) adres elektroniczny (e-mail);
4. Ponadto, ze względu na właściwość usługi i obowiązujące przepisy, Administrator może przetwarzać następujące dane, niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
a. numer telefonu;
e. NIP (w przypadku wystawienia faktury/rachunku);
f. nazwa firmy (w przypadku wystawienia faktury)
5. Administrator, w celu realizacji umowy i prawidłowego wykonania zamówienia, może udostępnić dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczególności firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki. W pozostałym zakresie dane osobowe mogą zostać ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

6. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe znajdują się w ust. 2).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwi korzystanie z usług oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane są niezbędne do prawidłowego wykonania tych usług.

8. Wszystkie dane osobowe podane przez Użytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych usług nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników.

9. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Użytkownik samodzielnie podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

10. Administrator, wyłącznie za zgodą Użytkownika, upoważniony jest do przesyłania Użytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Użytkownik ma prawo odwołania zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres kontakt@healthprogress.pl

11. Administrator może zmienić niniejszą Politykę prywatności w każdym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu osobę, której dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazić sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych zmienioną Polityką prywatności..

Brak komentarzy

Facebook